Vente
2480/205
Toron TQ 0,25 mm² bleu foncé (ue = 200m)
0.11 CHF 0.1052 CHF
Vente
2480/211
Toron TQ 0,25 mm² jaune (ue = 200m)
0.11 CHF 0.1052 CHF
Vente
2482/205
Fil souple TQ 0.25mm2 blanc-bleu
105°C
0.12 CHF 0.1246 CHF
Vente
113073106
Fil souple TQ 0.25mm2 rouge
0.17 CHF 0.1664 CHF
Vente
113073102
Fil souple TQ 0.25mm2 bleu foncé
0.17 CHF 0.1664 CHF
Vente
2500/208
Fil souple TQ 0,34mm2 brun
0.13 CHF 0.1259 CHF